This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.
Gefeliciteerd! Je bestelling komt in aanmerking voor gratis verzending Je bent €70 verwijderd van gratis verzending

win a 3.500€ voucher for our online store – read more here

Zakelijke Verkopersvoorwaarden

Voorwaarden voor Konges Sløjd ApS

Deze Zakelijke Verkopersvoorwaarden (de "Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle B2B-verkopers met Konges Sløjd ApS. Deze voorwaarden zijn in maart 2021 geactualiseerd.

Kantoor

Konges Sløjd ApS
Kuglegårdsvej 13-17, Building 13, 1434 Copenhagen

CVR: 36718714

b2b@kongessloejd.dk

kongessloejd.dk

Tel.: + 45 70 60 51 01

Maandag – Donderdag 09:00-16:00 Vrijdag 09:00-15:00

Aanvaarding van de Voorwaarden

Deze Voorwaarden zijn van toepassing voor zover er geen andere schriftelijke overeenkomst tussen Konges Sløjd en de Verkoper tot stand is gekomen. De algemene voorwaarden van de Verkoper zijn niet van toepassing op bestellingen bij Konges Sløjd.

Prijzen

Alle prijzen zijn excl. btw en andere belastingen, tolgelden en invoerrechten. Prijzen zijn onder voorbehoud van stijgende materiaalprijzen, arbeidsloon en wetswijzigingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De vaste prijzen zijn slechts van toepassing gedurende de termijnen die zijn vastgesteld in de acceptatievoorwaarden en de leveringstermijn.

Eigendomsvoorbehoud

Konges Sløjd behoudt zich alle eigendomsrechten op de producten voor totdat de bestelling volledig door de Verkoper is betaald.

Marketing en reclame

Alleen door Konges Sløjd geautoriseerd materiaal (inclusief productteksten) en afbeeldingen mogen worden gebruikt voor reclame voor en verkoop van de producten. Goedgekeurd materiaal en foto's zijn beschikbaar op het B2B-portaal:https://kongessloejd.spysystem.dk/

De Verkoper is niet gerechtigd eigen afbeeldingen e.d. van de producten van Konges Sløjd te gebruiken voor reclame voor en verkoop van de producten, tenzij Konges Sløjd daarvoor toestemming heeft verleend. Konges Sløjd kan eisen dat de Verkoper foto's verwijdert die niet zijn toegestaan en zijn reclame en website bijwerkt met actuele foto's van Konges Sløjd.

Het toegestane materiaal en de toegestane foto's mogen uitsluitend worden gebruikt voor het maken van reclame voor en het verkopen van de producten.

De Verkoper dient zich te allen tijde te houden aan de aanwijzingen van Konges Sløjd met betrekking tot reclame voor de producten, waaronder de presentatie in de webwinkel van de verkoper. De Verkoper dient zich te allen tijde te houden aan de door Konges Sløjd vastgestelde en periodiek bijgewerkte richtlijnen, waaronder de richtlijnen voor marketing op sociale media.

Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Verkoper om ervoor te zorgen dat alle reclame in overeenstemming is met de nationale wetgeving

De Verkoper zal te allen tijde een door Konges Sløjd meegedeelde lanceringsdatum in acht nemen en zich onthouden van enige marketingactiviteit vóór de toegestane datum en van enige verkoop vóór de desbetreffende datum.

De Verkoper dient te allen tijde alle toepasselijke productcertificaten, goedkeuringen en andere materialen met betrekking tot productveiligheid te vermelden.

Indien de Verkoper deze reclameclausule niet naleeft, behoudt Konges Sløjd zich het recht voor om de zakelijke relatie met de Verkoper onmiddellijk te beëindigen.

Productassortiment van de Verkoper

Konges Sløjd heeft een kwaliteitsbewuste omgeving gecreëerd voor kinderkleding, accessoires en interieurdecoratie. De aan de Koper geleverde producten dienen te worden verkocht in of op de overeengekomen winkel/winkels en/of website. De Verkoper mag alleen andere producten verkopen die binnen hetzelfde assortiment vallen, d.w.z. producten voor kinderen en dergelijke, of die daarmee naar het oordeel van Konges Sløjd verenigbaar zijn. Indien de Verkoper zich hier niet aan houdt, behoudt Konges Sløjd zich het recht voor de zakelijke relatie met de detailhandelaar onmiddellijk te beëindigen. Bovendien behoudt Konges Sløjd zich het recht voor om de resterende voorraad Konges Sløjd-producten van de Verkoper tegen kostprijs terug te kopen. Alle transportkosten die hiermee gepaard gaan, zijn voor rekening van de Verkoper.

Uitstraling van de winkel en webshop

Konges Sløjd is een Scandinavisch merk dat staat voor kwaliteit, functionaliteit en eenvoud. Indien Konges Sløjd, naar eigen goeddunken, van mening is dat de uitstraling van de winkel en webshop van de Verkoper niet voldoet aan de normen van Konges Sløjd met betrekking tot de uitstraling en het imago van het merk, kan Konges Sløjd de zakelijke relatie met de wederverkoper onmiddellijk beëindigen. Indien de Verkoper de goodwill en het imago van het merk Konges Sløjd heeft geschaad, behoudt Konges Sløjd zich het recht voor vorderingen in te stellen tegen de Verkoper. Bovendien behoudt Konges Sløjd zich het recht voor de resterende voorraad Konges Sløjd-producten van de Verkoper tegen kostprijs terug te kopen. Alle transportkosten die hiermee gepaard gaan, zijn voor rekening van de Verkoper.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten behoren toe aan Konges Sløjd. De Verkoper verkrijgt geen enkel intellectueel eigendomsrecht op enigerlei wijze met betrekking tot de producten. De Verkoper mag zonder toestemming van Konges Sløjd geen wijzigingen in of aanvullingen op het ontwerp, de constructie of de specificaties van de producten of de verpakking ervan aanbrengen.

Indien de Verkoper zich bewust wordt van een mogelijke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Konges Sløjd, dient de Verkoper Konges Sløjd daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Bestellingen

Bestellingen zijn definitief wanneer Konges Sløjd de bestelling van de Verkoper bevestigt door een orderbevestiging te sturen, tenzij de Verkoper binnen 8 dagen bezwaar maakt tegen de orderbevestiging. Hierna kan de Verkoper de bestelling niet annuleren, wijzigen of uitstellen zonder een schriftelijke overeenkomst van Konges Sløjd.

Wijzigingen of annuleringen met betrekking tot een door de Verkoper geplaatste bestelling bij Konges Sløjd worden alleen geaccepteerd indien deze binnen 8 werkdagen na ontvangst van de orderbevestiging schriftelijk worden doorgegeven. Als de Verkoper binnen de 8 werkdagen geen wijzigingen aanbrengt, wordt de bestelling als definitief beschouwd en bevestigd. Konges Sløjd heeft het recht een vergoeding van 30% van het totaalbedrag van de bestelling exclusief btw te eisen, indien wijzigingen of annuleringen worden aangevraagd nadat de bestellingen als definitief en bevestigd worden beschouwd.

Konges Sløjd behoudt zich het recht voor om een pre-order te annuleren en 30% annuleringskosten in rekening te brengen, zodra de leveringstermijn is verstreken en de Verkoper de uitstaande bedragen niet heeft voldaan of vóór het einde van de leveringstermijn.

Minimale bestelbedragen (van toepassing tenzij schriftelijk anders is bevestigd door Konges Sløjd Aps):

Binnen de EU

Lente/Zomer: €3.000

Zomer: €2.500

Herst/Winter Buitenkleding: €2.500

Herst/Wintercollectie: €3.000

Kerst: €2.500

Buiten de EU

Lente/Zomer: €3.500

Zomer: €3.000

Herst/Winter Buitenkleding: €3.000

Herst-/Wintercollectie: €3.500

Kerst: €3.000

China en Japan

Lente/Zomer: €5.000

Zomer: €4.000

Herst/Winter Buitenkleding: €4.000

Herst-/Wintercollectie: €5.000

Kerst: €4.000

Bestellen uit voorraad is alleen mogelijk via het B2B Portal voor klanten die een pre-order hebben geplaatst.

Voor de Cloud Mobiles geldt een minimale bestelling van 20 stuks. De klant is hierbij vrij om de verschillende kleuren te combineren (bv. 5 stuks van 4 verschillende kleuren). Voor kleding geldt een minimumbestelling van 2 stuks in elke kleur en maat. Voor al onze andere modellen geldt een minimumbestelling van 6 stuks.

Het bestelproces:

  • Verkoper plaatst bestelling

  • Verkoper krijgt bevestiging

  • Konges Sløjd pakt bestelling in

  • Verkoper ontvangt betaalverzoek

  • Verkoper betaalt betaalverzoek

  • Konges Sløjd verstuurt bestelling

  • Verkoper ontvangt bestelling

 

Levering

Alle bestellingen worden door Konges Sløjd zelf verstuurd. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, komt verzending voor rekening en risico van de Verkoper. Alles wordt in het werk gesteld om de goedkoopst mogelijke verzendkosten te realiseren. Over deze kosten kan niet worden onderhandeld. Eventuele invoerrechten zijn voor rekening van de Verkoper.

Konges Sløjd verstuurt bestellingen ongeveer 5 keer per jaar. De toepasselijke leveringstermijn(en) wordt/worden hierbij op de orderbevestiging vermeld.

Konges Sløjd neemt het voorbehoud voor vertragingen van de goederen en is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen. Bij vertraging is de Verkoper niet gerechtigd de bestelling te annuleren alvorens deze Konges Sløjd schriftelijk om uitleg heeft verzocht - en pas nadat Konges Sløjd het niet is gelukt binnen een redelijke termijn te leveren.

Indien de Verkoper vertraging in de levering veroorzaakt, zal de leveringstermijn redelijkerwijs worden verlengd.

Overmacht

Wanneer sprake is van overmacht, wordt Konges Sløjd voor de duur en in de mate van de door deze verstoringen veroorzaakte gevolgen gevrijwaard van de nakoming van haar betrokken contractuele verplichtingen.

Overmacht omvat gebeurtenissen zoals oorlog, rellen, burgerlijke onrust, pandemieën, overheidsingrijpen, staking, uitsluiting, uitvoer- en/of invoerbeperkingen, ontbrekende, onvolledige of vertraagde leveringen van leveranciers, tekorten aan arbeidskrachten, valutabeperkingen, gebrek aan vervoer of enige andere reden waarop Konges Sløjd geen invloed heeft en die tot gevolg heeft dat de productie en levering van goederen wordt vertraagd of verhinderd.

Indien één of meer van de bovengenoemde omstandigheden tijdige levering tijdelijk verhinderen, wordt de leveringstermijn opgeschort voor de periode dat er sprake is van overmacht. Indien de levering langer dan drie maanden wordt verhinderd, is Konges Sløjd gerechtigd de geplaatste bestelling te annuleren zonder jegens de Verkoper aansprakelijk te zijn.

Gebreken en klachten van klanten

De producten van Konges Sløjd zijn van hoge kwaliteit wat betreft materiaal, stevigheid en productie.

Indien binnen een jaar defecten aan het geleverde worden geconstateerd, kan Konges Sløjd naar eigen goeddunken beslissen of zij Verkoper crediteert voor de geretourneerde producten, die op kosten van Verkoper dienen te worden geretourneerd. Op grond van voornoemde verplichtingen moet de Verkoper minimaal 5 klachten van zijn/haar klanten verzamelen en deze schriftelijk aan Konges Sløjd melden. De Verkoper is verplicht de gebrekkige producten aan te nemen en dient deze met een beschrijving van het probleem aan Konges Sløjd toe te zenden.

Konges Sløjd is niet aansprakelijk voor fouten of defecten die het gevolg zijn van onjuiste verwerking, vervoer, opslag, montage of wangedrag door iemand anders dan Konges Sløjd, of voor (on)gebruikelijke slijtage.

Betaling

De betalingsvoorwaarden worden vermeld op de factuur. Alle bestellingen worden vooraf betaald en alle bestellingen worden verpakt en verzonden zodra de betaling is ontvangen. Wanneer de bestelling klaar staat om te worden verzonden, ontvangt de Verkoper een betaalverzoek. Als de Verkoper niet tijdig aan dit betaalverzoek voldoet, annuleert Konges Sløjd de bestelling.

Terugroepacties

De Verkoper is verplicht Konges Sløjd naar beste vermogen bij te staan wanneer een terugroepactie wordt ingesteld. Dit omvat alle stappen die redelijkerwijs nodig zijn om contact op te nemen met klanten die producten hebben gekocht die worden teruggeroepen. De Verkoper dient onmiddellijk dergelijke maatregelen te nemen nadat hij/zij door Konges Sløjd in kennis is gesteld van de terugroepactie. De Verkoper heeft geen recht op vergoedingen voor enige activiteiten in verband met het terugroepen van producten. De Verkoper dient een toereikende administratie bij te houden van verkochte Konges Sløjd-producten om een terugroepactie mogelijk te maken.

Aansprakelijkheid

De totale gecombineerde aansprakelijkheid van Konges Sløjd jegens de Verkoper is beperkt tot het aankoopbedrag van de betreffende bestelling. Hierbij is ook inbegrepen enige schade als gevolg van ongelukken veroorzaakt door producten van Konges Sløjd, voor zover wettelijk toegestaan.

Konges Sløjd is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gebreken aan het geleverde product.

Konges Sløjd is alleen aansprakelijk voor directe schade. Konges Sløjd is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bedrijfsverlies, (toekomstige) winstderving of goodwill- en reputatieschade.

Voorts wijst Konges Sløjd de aansprakelijkheid af voor Konges Sløjd-producten waaraan door een derde vervaardigde materialen zijn toegevoegd, tenzij de schade is toe te rekenen aan het door Konges Sløjd vervaardigde product.

Klachten van de Verkoper en retouren

De Verkoper dient Konges Sløjd binnen 10 dagen na ontdekking te verwittigen van eventuele fouten of tekortkomingen in de levering van Konges Sløjd.

De Verkoper is hierbij verplicht om het gebrek aan te tonen. Indien de Verkoper fouten ontdekt, dient deze Konges Sløjd hiervan te verwittigingen middels een ingevulde klachtenlijst van ten minste 5 artikelen met artikelnummers, de reden van de klacht en de prijs van de goederen.

Alle klachten moeten door Konges Sløjd worden goedgekeurd en de producten moeten worden teruggestuurd naar:

 

Textile Logistics

Hi Park 441c

DK-7400 Herning

Denemarken

T.a.v. Konges Sløjd

 

Retourzendingen moeten schriftelijk worden gemeld bij en worden goedgekeurd door een medewerker van Konges Sløjd.

  • Ongeoorloofde retourzendingen: Indien de Verkoper zonder medeweten van Konges Sløjd een retourzending opstuurt, behoudt Konges Sløjd zich het recht voor om aan de Verkoper administratiekosten in rekening te brengen.

  • Wanneer de Verkoper een levering weigert, wordt dit beschouwd als een ongeoorloofde retourzending, waarvoor annuleringskosten in rekening kunnen worden gebracht.

  • In geval van een onjuiste levering dient de Verkoper een medewerker van Konges Sløjd hiervan uiterlijk 8 werkdagen na ontvangst van de goederen schriftelijk te verwittigen. Hierna worden geen retourzendingen meer geaccepteerd.

Opmerking: Verkopers buiten Denemarken kunnen foto's en klachten per e-mail naar Konges Sløjd sturen om ze te laten beoordelen.

Klachten over fouten en gebreken worden altijd beoordeeld aan de hand van de staat waarin de producten zich vóór gebruik bevinden. Klachten worden niet aanvaard indien de Verkoper of de klant van de Verkoper het gebrek heeft veroorzaakt. De Verkoper krijgt alleen geld terug als de producten aanzienlijke gebreken vertonen.

Recht en plaats van rechtspraak

De Voorwaarden en de zakelijke relatie tussen de partijen worden in alle opzichten beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Deense recht, waarbij het CISG en de Deense regels inzake rechtskeuze buiten beschouwing worden gelaten.

Alle geschillen tussen de partijen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden en de zakelijke relatie van de partijen of een overeenkomst die op grond hiervan is gesloten, zullen worden voorgelegd aan de Deense Hoge Rechtbank voor Maritieme Zaken en Handel.

 

Winkelmandje

Gefeliciteerd! Je bestelling komt in aanmerking voor gratis verzending Shop for €70 and get free shipping 💝
No more products available for purchase

Je winkelmandje is momenteel leeg.

selecteer winkel

..hello there

are you in the right place?