This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.
Gefeliciteerd! Je bestelling komt in aanmerking voor gratis verzending Je bent €70 verwijderd van gratis verzending

Privacyverklaring

Informatie over het verwerken van persoonsgegevens (privacybeleid)

Gegevensbescherming en vertrouwelijkheid staan hoog in het vaandel bij Konges Sløjd ("Konges Sløjd, "wij", "ons"). Deze privacyverklaring is van toepassing op onze verwerking van persoonsgegevens, onder meer op onze website www.kongessloejd.dk. In deze verklaring beschrijven wij hoe Konges Sløjd jouw persoonsgegeven verwerkt en geven we je de informatie waarop je recht hebt overeenkomstig de wetgeving inzake gegevensbescherming. 

1. Gegevensverantwoordelijke en contactgegevens

Konges Sløjd A/S

Adres: Kuglegårdsvej 13-17, Building 13, 1434 København

(CVR): 36718714

E-mail: webshop@kongessloejd.nl

2. Verwerkingsactiviteiten

2.1 Aankoop van producten
Wanneer je producten bij ons koopt, verwerken wij je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • Levering en facturering van producten, behandeling van eventuele klachten, producten omruilen en retourneren, enz.

 • Naleving van onze wettelijke verplichtingen, in het bijzonder uit hoofde van de Deense administratiewet.

 • Bijhouden van statistieken en andere informatiebronnen voor onze bedrijfsvoering, het verbeteren van onze producten en het waarborgen van een doeltreffende klantenservice.

 • Communicatie met jou over je bestellingen, waaronder de mogelijkheid om je serviceberichten te sturen
Om deze doelen te bereiken, verwerken wij de volgende categorieën persoonsgegevens over je wanneer je producten bij ons koopt: (a) Naam (b) Adres (c) E-mailadres (d) Telefoonnummer (e) Informatie over je bestelling en je bestelgeschiedenis Als je een bedrijf vertegenwoordigt dat onze producten aankoopt met de bedoeling deze door te verkopen, verwerken wij de volgende categorieën persoonsgegevens van je als contactpersoon: (a) Naam (b) Contactgegevens, bv. werkadres, telefoonnummer en e-mailadres Daarnaast verwerken wij de volgende gegevens over het bedrijf waar je voor werkt: (a) Registratienummer/Btw-nummer (b) De handelsvoorwaarden die wij met het bedrijf overeen zijn gekomen (c) Jouw contactpersoon bij Konges Sløjd (d) Handelsgeschiedenis (e) Huidige status, inclusief je huidige saldo (f) Andere opmerkingen of voorwaarden met betrekking tot onze handelsrelatie De grondslag voor verwerking is:
 • Verordening (EU) 2016/679 (hierna "AVG") artikel 6, lid 1, onder b), aangezien de verwerking noodzakelijk is voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met u
 • AVG, artikel 6, lid 1, onder c), aangezien de verwerking voor ons noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, met name uit hoofde van de Deense administratiewet
 • AVG, artikel 6, lid 1, onder f), aangezien de verwerking voor ons noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang bij het voeren en de ontwikkeling van ons bedrijf, onze producten en onze relaties met onze klanten
Wij bewaren gegevens over individuele bestellingen voor een periode van vijf jaar vanaf het einde van het jaar waarin elke bestelling is geplaatst. Andere gegevens worden bewaard voor een periode van vijf jaar vanaf het einde van het jaar waarin wij voor het laatst een bestelling van je of van het bedrijf dat jij vertegenwoordigt, hebben verwerkt.

 

2.2 Verwerken van aanvragen

Als je contact met ons opneemt, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van je om te kunnen reageren op je vraag:

(g) Naam

(h) E-mailadres

(i) Telefoonnummer, en

(j) Informatie die je verstrekt in je contact met ons.

De grondslag voor het verwerken is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG, aangezien de verwerking voor ons noodzakelijk is om ons legitieme belang bij de verwerking van jouw aanvraag na te streven.

Wij bewaren deze gegevens voor een periode van twee jaar vanaf het einde van het jaar waarin de verwerking van je aanvraag is voltooid, tenzij de aanvraag tot financiële transacties heeft geleid. In dat geval worden de gegevens voor een periode van vijf jaar bewaard vanaf het einde van het jaar waarin je vraag is verwerkt.

2.3 Nieuwsbrieven en marketing

Wanneer je toestemming hebt gegeven om marketingmateriaal van ons te ontvangen, verwerken wij de volgende categorieën persoonsgegevens om nieuwsbrieven en ander marketingmateriaal naar je te verzenden:

(a) Naam

(b) E-mailadres

De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG, aangezien de verwerking voor ons noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang bij het verzenden van nieuwsbrieven en andere vormen van marketingmateriaal aan ontvangers die hebben ingestemd met het ontvangen van dergelijk materiaal.

Voor zover onze communicatie met je plaatsvindt via Facebook, zijn wij gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken met Facebook - lees meer over de verwerking van persoonsgegevens door Facebook (klik hier) en over de regelingen inzake gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken (klik hier).

Je persoonsgegevens en de daarmee samenhangende toestemming worden twee jaar na het einde van het jaar waarin je je toestemming hebt ingetrokken verwijderd of wanneer wij je toestemming gedurende een periode van 12 maanden niet actief hebben gebruikt om je marketingmateriaal toe te zenden.

2.4 Winacties en evenementen

Als je ervoor kiest deel te nemen aan een winactie of evenement, verwerken wij de volgende categorieën persoonsgegevens over je met het oog op het beheren/uitvoeren van de winactie/het evenement:

(a) Naam

(b) E-mailadres

(c) Addres

(d) Telefoonnummer

(e) Andere gegevens die je met ons deelt in het kader van de winactie of het evenement

De grondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG, aangezien de verwerking voor ons noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang bij de registratie van je deelname aan een winactie of evenement en, in bepaalde gevallen, de bekendmaking en rechtstreekse kennisgeving aan je dat je een prijs hebt gewonnen.

Voor zover onze communicatie met je plaatsvindt via Facebook, zijn wij gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken met Facebook - lees meer over de verwerking van persoonsgegevens door Facebook (klik hier) en over de regelingen inzake gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken (klik hier).

Wij verwijderen de gegevens één jaar na het einde van het jaar waarin het evenement of de winactie is afgelopen.

 

2.5 Werking van de website

Wij gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologie op onze website, en in dit verband verzamelen wij informatie over jouw gebruik van de website. Het doel van de verwerking is het kunnen aanbieden van een goed functionerende en relevante website.

Voor dit doel verzamelen wij informatie over je IP-adres, de apparatuur - zowel hardware als software - die je gebruikt om toegang te krijgen tot de website, alsmede informatie over de manier waarop je de website gebruikt, met inbegrip van welke links je aanklikt.

Kijk om meer te weten te komen over individuele cookies, inclusief het doel van elke cookie en hoe lang elke cookie wordt opgeslagen in het cookie-overzicht, dat je kunt vinden door te klikken op , linksonder op het scherm. Hier vind je ook links naar het privacybeleid van derden die wij voor bepaalde diensten gebruiken door hun cookies op onze website te plaatsen en die, samen met ons, gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de gegevens die via deze cookies worden verzameld.

 

2.6 Andere administratiedoeleinden, inclusief leveranciers en partners

Indien je een leverancier of relatie van Konges Sløjd bent, of indien je anderszins met ons in contact staat om andere redenen dan die vermeld in de bovenstaande paragrafen 2.1 - 2.5, verwerken wij je gegevens met het oog op het beheren van de relatie die wij met je of het bedrijf dat je vertegenwoordigt hebben.

Afhankelijk van de context kunnen wij de volgende categorieën persoonsgegevens gebruiken:

(a) Naam

(b) Contactgegevens (voor leveranciers en relaties, meestal werkadres, telefoonnummer en e-mailadres)

(c) Informatie over de aard van de relatie die je of het bedrijf dat je vertegenwoordigt, heeft met Konges Sløjd

(d) Contact- en handelsgeschiedenis met Konges Sløjd

(e) Andere informatie die mogelijk relevant kan zijn voor de specifieke relatie

De grondslag voor de verwerking, afhankelijk van de aard van de relatie die wij met jou of het bedrijf dat jou vertegenwoordigt hebben, is artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG (in gevallen waarin de verwerking noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract), of artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG, aangezien de verwerking voor ons noodzakelijk is voor het nastreven van ons legitieme belang bij het beheren van samenwerkingen en het effectief communiceren met belanghebbenden.

Wanneer de gegevens betrekking hebben op financiële transacties, worden de transactiegegevens bewaard voor een periode van vijf jaar vanaf het einde van het jaar waarin de transactie is verricht. Andere gegevens worden bewaard voor een periode van vijf jaar vanaf het einde van het jaar waarin voor het laatst een transactie plaatsvond waarbij jij of het bedrijf dat jou vertegenwoordigt betrokken was.

 

Bewaren van persoonsgegevens

Als uitgangspunt gelden de bewaartermijnen die in de beschrijving van de individuele verwerkingsactiviteiten zijn vermeld. In bepaalde gevallen kunnen wij informatie echter langer bewaren indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die ons is opgelegd of om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

 

Ontsluiten en delen van persoonsgegevens

Wij kunnen persoonsgegevens over je ontsluiten aan logistieke bedrijven en anderen wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u, aan advocaten, accountants en andere adviseurs die ons bedrijf bijstaan, alsmede aan rechtshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties, indien de wet dit vereist of indien wij verplicht zijn de gegevens te delen op grond van een gerechtelijk bevel of soortgelijke maatregelen.

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens toevertrouwen aan leveranciers die - als gegevensverwerkers - ons bedrijf ondersteunen, bijvoorbeeld leveranciers van IT-systemen, IT-diensten of andere vormen van zakelijke dienstverlening.

 

Doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen

Wanneer je gebruik maakt van onze webshop, ons een aanvraag stuurt of nieuwsbrieven en andere vormen van marketing van ons ontvangt, worden je persoonsgegevens verwerkt door gegevensverwerkers die gevestigd zijn in landen buiten de EU/EER of die gebruikmaken van sub-verwerkers buiten de EU/EER, voornamelijk de Verenigde Staten.

In dergelijke situaties nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat er een overdrachtsgrondslag wordt vastgesteld - doorgaans de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie - en nemen wij ook aanvullende maatregelen om je rechten en vrijheden te beschermen indien wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is in verband met de individuele ontvangende landen.

Je kunt een kopie krijgen van de overeenkomsten die wij zijn aangegaan op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die zijn vermeld in paragraaf 1.

 

Jouw rechten

 • Je hebt het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij over je verwerken.

 • Je hebt het recht bezwaar te maken tegen het verzamelen en verder verwerken van je persoonsgegevens.

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten rectificeren en verwijderen, met bepaalde wettelijke uitzonderingen.

 • Je hebt het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens.

 • Je hebt het onvoorwaardelijke recht bezwaar te maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden.

 • Je hebt het recht om een kopie van je persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te vragen en om te verzoeken dat je persoonsgegevens aan een andere gegevensverantwoordelijke worden overgedragen (dataportabiliteit).

 • Voor zover de verwerking is gebaseerd op je toestemming, kunt je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van toestemming heeft alleen gevolgen voor de verwerking nadat je de toestemming hebt ingetrokken en is dus niet van invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden voordat je de toestemming introk. Je kunt zich afmelden voor onze nieuwsbrieven door te klikken op de link onderaan de nieuwsbrief.

 • Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, bijvoorbeeld de Deense Autoriteit Gegevensbescherming.

Houd er rekening mee dat voor sommige van deze rechten bepaalde voorwaarden en beperkingen gelden. Zo zijn wij in sommige gevallen niet verplicht aan je verzoek te voldoen.

 

Wijzingen in het Privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om periodiek wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. In geval van wijzigingen zal de datum onderaan het Privacybeleid worden bijgewerkt. Het privacybeleid dat op elk moment van kracht is, zal beschikbaar zijn op de website "www.nl.kongessloejd.com". In geval van belangrijke wijzigingen ontvang je een bericht per e-mail.

Deze versie is voor het laatst bijgewerkt in februari 2024.

Winkelmandje

No more products available for purchase

Je winkelmandje is momenteel leeg.

selecteer winkel

..hello there

are you in the right place?